Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  Kinderpraktijk Bij Lau is opgericht door l. Wessels, gevestigd in Hoogvliet, De coaching gesprekken en workshops zullen doorgaans plaatsvinden op locatie. Het werkgebied van Kinderpraktijk Bij Lau is in Hoogvliet, hiervoor wordt geen reiskostenvergoeding gerekend. Coaching gesprekken en workshops kunnen in overleg gegeven worden in Spijkenisse, Poortugaal en Rhoon. Hiervoor gelden de netto retour OV-kosten. 

 2. Verhindering
  Individuele coaching sessies of workshops kunnen telefonisch tot uiterlijk 24 uur voor aanvang of per mail tot uiterlijk 2 dagen voor aanvang worden geannuleerd. Groepstrainingen kunnen tot uiterlijk 3 dagen na bevestiging van doorgang van de training kosteloos worden geannuleerd. Zonder tijdige afzegging wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Indien de cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde regeling en tarieven gehanteerd als hierboven. Kinderpraktijk Bij Lau behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor het zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

 3. Tarieven
  De geldende tarieven zijn beschikbaar op www.kinderpraktijkbijlau.nl. De vermelde bedragen zijn inclusief 21% BTW. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd op deze site.

 4. Betalingsvoorwaarden
  Factuur betalen binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer t.n.v. , ovv naam en factuurnummer.  Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een nieuwe afspraak of het traject niet van start gaan tot openstaande facturen voldaan zijn, mits anders overeengekomen. Wanneer u besluit voortijdig te stoppen met het traject dan vindt geen restitutie plaats. Facturatie van coaching trajecten, trainingen en individuele sessies geschiedt vooraf. Bij aanvang van het coachtraject wordt de helft van het trajectbedrag gefactureerd en halverwege het coachtraject de andere helft van het bedrag.

 5. Aansprakelijkheid
  In het geval van gecombineerde lichamelijke en psychische klachten, dient eerst u eerst contact op te nemen met uw huisarts alvorens gestart kan worden met een coaching traject. Kinderpraktijk Bij Lau sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Kinderpraktijk Bij Lau.

 6. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
  Kinderpraktijk Bij Lau is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, in dien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. Er wordt dan ook van beide ouders een handtekening gevraagd op het intakeformulier. De opdracht gevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.

 7. Vertrouwelijkheid
  Alle informatie die tijdens de sessies en workshops besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de cliënt kan besloten worden om derden in te lichten. Bij het coachsessie/-traject speelt terugkoppeling naar de ouders een grote rol. Bij de terugkoppeling naar de ouders wordt rekening gehouden met de wens van het kind. De inhoud van de gesprekken worden uitsluitend gedeeld met ouders/derden indien het kind daar toestemming voor geeft. In het geval van dreigend gevaar voor de cliënt en/of voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Kinderpraktijk Bij Lau is verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 8. Bereikbaarheid
  De ouder/verzorger dient tijdens de sessies en/of workshops op locatie telefonisch bereikbaar te zijn.

 9. Verslaglegging en archivering
  Kinderpraktijk Bij Lau is niet wettelijk verplicht om de consulten in zijn geheel vast te leggen. Kinderpraktijk Bij Lau zal daarentegen wel een privé dossier per cliënt aanmaken en in eigen administratie archiveren.
 10. Eigen verantwoordelijkheid
  De cliënt is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen. Coachsessies kunnen niet beschouwd worden als, of ter vervanging van, medische en/of psychiatrische consulten en/of behandelingen. Kinderpraktijk Bij Lau is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de Kinderpraktijk Bij Lau. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan.